MBA學員課程重考申請表

2010-10-31 00:03:49   --   来源:中國經濟管理大學   --   浏览:4099

 

 

中國經濟管理大學

 

 

MBA學員

課程重考申請表

 

 

 

   

   

學員帳號

聯繫電話

課程名稱

輔導老師

申請重考原因:

本人因                                              ,特申請重考,並同意教學單位的重考安排。

申請人簽名:

           

輔導老師意見:

輔導老師簽名:

           

教學單位意見:

同意該生於        日跟隨             班參加重考。

中國經濟管理大學

           

學校新聞
校規校訓